GETDTABLESIZE(3) Podręcznik programisty Linuksa GETDTABLESIZE(3)

getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptora pliku

#include <unistd.h>
int getdtablesize(void);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getdtablesize():

Since glibc 2.20:
    _DEFAULT_SOURCE || ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
Glibc 2.12 to 2.19:
    _BSD_SOURCE || ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
Before glibc 2.12:
    _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

getdtablesize() zwraca maksymalną liczbę otwartych przez proces plików, czyli o jeden więcej od największej możliwej wartości deskryptora pliku.

Aktualne ograniczenie liczby otwartych plików dla procesu.

Pod Linuksem getdtablesize() może zwrócić dowolny z błędów opisanych na stronie podręcznika getrlimit(2); patrz także UWAGI poniżej.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getdtablesize() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

SVr4, 4.4BSD (funkcja getdtablesize() pojawiła się po raz pierwszy w 4.2BSD). Nie jest wymieniona w POSIX.1; przenośne aplikacje powinny zamiast niej używać sysconf(_SC_OPEN_MAX).

The glibc version of getdtablesize() calls getrlimit(2) and returns the current RLIMIT_NOFILE limit, or OPEN_MAX when that fails.

close(2), dup(2), getrlimit(2), open(2)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. Linux