DIFF3(1) Polecenia użytkownika DIFF3(1)

GNU diff3 - porównuje trzy pliki wiersz po wierszu

diff3 [OPCJA]... MÓJPLIK STARYPLIK TWÓJPLIK

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-A, --show-all
wypisuje wszystkie zmiany, oznaczając wynikłe konflikty nawiasami
-e, --ed
tworzy skrypt programu ed, który nanosi zmiany między STARYMPLIKIEM a TWOIMPLIKIEM do MOJEGOPLIKU
-E, --show-overlap
jak -e, lecz oznacza konflikty nawiasami
-3, --easy-only
jak -e, lecz aplikuje jedynie zmiany nienachodzące na siebie
-x, --overlap-only
jak -e, lecz aplikuje jedynie nachodzące na siebie zmiany
-X
jak -x, lecz oznacza konflikty nawiasami
-i
dodaje polecenia "w" i "q" do skryptów eda
-m, --merge
wypisuje połączony plik, zgodnie z opcją -A (jeśli nie podano innych)
-a, --text
traktuje wszystkie pliki jako tekstowe
--strip-trailing-cr
wycina końcowe znaki powrotu karetki (CR) z wyniku
-T, --initial-tab
tworzy formatowanie za pomocą tabulacji, dodając na początku każdego wiersza tabulator
--diff-program=PROGRAM
Używa PROGRAMU do porównywania plików
-L, --label=ETYKIETA
używa ETYKIETY zamiast nazwy pliku (opcję można powtórzyć maksymalnie trzy razy)
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
-v, --version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Domyślny format wyjściowy jest stosunkowo łatwo odczytywalną dla człowieka reprezentacją zmian.

Opcje -e, -E, -x, -X (i odpowiadające im długie opcje) wypisują skrypt eda, zamiast domyślnego formatu.

Opcja -m (--merge) powoduje, że diff3 łączy zmiany wewnętrznie i wypisuje połączony plik. W przypadku nietypowego wejścia, jest to pewniejsza metoda, niż użycie eda.

Jeśli PLIKIEM jest -, to czytane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0 w przypadku powodzenia, 1 w przypadku konfliktów i 2 w razie wystąpienia problemu.

Napisane przez Randyego Smitha

Zgłoszenia błędów w diff3 proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils@gnu.org
Strona internetowa GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: https://www.gnu.org/gethelp/

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

cmp(1), diff(1), sdiff(1)

Pełna dokumentacja diff3 jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i diff3 są poprawnie zainstalowane, to polecenie

info diff3

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

grudzień 2018 diffutils 3.7