DD(1) Polecenia użytkownika DD(1)

dd - konwertuje i kopiuje plik

dd [OPERATOR]...
dd OPCJA

Kopiuje plik, konwertując i formatując go zgodnie z operatorami.
bs=BAJTÓW
odczytuje i zapisuje do BAJTÓW naraz (domyślnie: 512), przesłania ibs i obs
cbs=BAJTÓW
konwertuje BAJTÓW naraz
conv=KONW
konwertuje plik według oddzielonej przecinkami listy symboli
count=N
kopiuje jedynie N wejściowych bloków
ibs=BAJTÓW
odczytuje BAJTÓW naraz (domyślnie: 512)
if=PLIK
Czyta z PLIKU zamiast ze standardowego wejścia
iflag=FLAGI
czyta według oddzielonej przecinkami listy symbolów
obs=BYTES
zapisuje BAJTÓW naraz (domyślnie: 512)
of=PLIK
zapisuje do PLIKU zamiast na standardowe wyjście
oflag=FLAGI
zapisuje według oddzielonej przecinkami listy symbolów
seek=N
pomija N bloków o rozmiarze obs na początku wyjścia
skip=N
pomija N bloków o rozmiarze ibs na początku wejścia
status=POZIOM
POZIOM informacji wypisywanych na stderr; none wypisuje tylko komunikaty z błędami, noxfer wyłącza wypisywanie końcowych statystyk transferu, progress pokazuje okresowe statystyki transferu

Po N i BAJTACH mogą występować następujące przyrostki zwielokrotniające: c =1, w =2, b =512, kB =1000, K =1024, MB =1000*1000, M =1024*1024, xM =M, GB =1000*1000*1000, G =1024*1024*1024 itd. dla T, P, E, Z, i Y. Można używać również przyrostków binarnych, np. KiB=K, MiB=M itd.

KONW może przyjmować wartości:

ascii
z EBCDIC do ASCII.
ebcdic
z ASCII do EBCDIC
ibm
z ASCII do alternatywnego EBCDIC
block
dopełnia rekordy oddzielone znakami nowego wiersza spacjami do rozmiaru cbs
unblock
zamienia końcowe spacje w rekordach cbs znakiem nowego wiersza
lcase
zamienia duże litery na małe
ucase
zamienia małe litery na duże
sparse
próbuje pomijać zamiast zapisywać bloki wyjściowe złożone w całości z NUL
swab
zamienia miejscami każdą parę bajtów wejściowych
sync
dopełnia każdy blok wejściowy bajtami zerowymi (NUL); z opcjami block i unblock dopełnia spacjami zamiast NUL
excl
przerywa, jeśli plik wyjściowy już istnieje
nocreat
nie tworzy pliku wyjściowego
notrunc
nie przycina pliku wyjściowego
noerror
kontynuuje po błędach odczytu
fdatasync
fizycznie zapisuje dane pliku wyjściowego przed zakończeniem
fsync
podobnie, lecz zapisuje także metadane

Każdy symbol FLAGA może przyjąć wartość:

append
tryb dopisywania (ma sens tylko dla wyjścia, sugeruje się użycie conv=notrunc)
direct
używa bezpośredniego wejścia/wyjścia dla danych
katalog (ang. directory)
zwraca błąd w przypadku innym niż katalog
dsync
używa synchronizowanego wejścia/wyjścia dla danych
sync
podobnie, lecz także dla metadanych
fullblock
gromadzi pełne bloki dla danych (tylko iflag)
nonblock
używa asynchronicznego wejścia/wyjścia
noatime
nie aktualizuje czasu dostępu
nocache
żąda porzucenia bufora. Zobacz też oflag=sync
noctty
nie przypisuje kontrolowanego terminalu z pliku
nofollow
nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi
count_bytes
traktuje "count=N" jako liczbę bajtów (tylko iflag)
skip_bytes
traktuje "skip=N" jako liczbę bajtów (tylko iflag)
seek_bytes
traktuje "seek=N" jako liczbę bajtów (tylko oflag)

Wysłanie sygnału USR1 do uruchomionego procesu dd, powoduje wyświetlenie przez niego statystyk wejścia/wyjścia na standardowe wyjście błędów i wznowienie kopiowania.

Dostępne opcje:

--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie i Stuarta Kempa.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/dd
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) dd invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2020 GNU coreutils 8.32