DIFFUSE(1) Příručka programu diffuse DIFFUSE(1)

diffuse - grafický nástroj pro slučování a porovnávání textových souborů

diffuse [-h | -? | --help | -v | --version]

diffuse [--no-rcfile | --rcfile file] [[option...] | [file...]...]

Diffuse je grafický nástroj pro slučování a porovnávání textových souborů. Diffuse dokáže porovnat libovolný počet souborů a nabízí uživatelům možnost ručně upravit zarovnání řádků a přímo upravovat porovnávané soubory. Diffuse také umí načíst k porovnání a slučování revize souborů přímo z repozitářů Bazaar, CVS, Darcs, Git, Mercurial, Monotone, RCS, Subversion a SVK.

Možnosti nápovědy

Parametr pro zobrazení nápovědy musí být zadán jako jediný parametr příkazové řádky. Diffuse bude po zobrazení nápovědy okamžitě ukončeno.

-h, -?, --help

Zobrazí návod k použití.

-v, --version

Zobrazí verzi programu a licenční údaje.

Možnosti nastavení

Parametr pro specifikaci nastavení musí být zadán jako první parametr příkazové řádky.

--no-rcfile

Zakáže načítání inicializačních souborů.

--rcfile soubor

Načte inicializační příkazy ze souboru soubor.

Obecné možnosti

-c, --commit rev

Otevře samostatné panely pro porovnání všech souborů ze zadaných cest změněných zápisem revize rev.

-D, --close-if-same

Zavře panely s identickým obsahem.

-e, --encoding kodek

Pro čtení a zápis souborů použije kodek.

-L, --label název

Místo názvu souboru zobrazí uvedený název.

-m, --modified

Otevře samostatné panely pro porovnání všech změněných souborů ze zadaných cest.

-r, --revision rev

Otevře revizi rev souboru uvedeného jako následující parametr příkazové řádky.

-s, --separate

Všechny soubory uvedené v příkazové řádce po tomto parametru otevře v samostatných panelech.

-t, --tab

Otevře nový panel pro všechny soubory uvedené v příkazové řádce po tomto parametru.

--line řádek

Po spuštění zobrazí a vybere zadaný řádek.

--null-file

Vytvoří prázdné podokno pro porovnání souborů.

Možnosti zobrazení

Parametry zobrazení zadané v příkazové řádce budou mít přednost před uloženým nastavením.

-b, --ignore-space-change

Bude ignorovat změny, pokud jde o znaky mezer.

-B, --ignore-blank-lines

Bude ignorovat změny, pokud jde o prázdné řádky.

-E, --ignore-end-of-line

Bude ignorovat změny, pokud jde o znaky konců řádek.

-i, --ignore-case

Bude ignorovat změny, pokud jde o změnu velikosti písmen.

-w, --ignore-all-space

Bude ignorovat změny, pokud jde o netisknutelné znaky.

Pro vytvoření dalších panelů pro porovnání souborů použijte položky nabídky Soubor → Nové 2směrné slučování, Soubor → Nové 3směrné slučování nebo Soubor → Nové Nsměrné slučování. Názvy souborů a čísla revizí mohou být zadány pomocí příkazové řádky pro spuštění Diffuse, nebo pomocí polí v dialogu Otevřít soubor.

Diffuse zobrazí soubory vedle sebe a vložením mezer zarovná podobné řádky v jednotlivých souborech. Rozdíly jsou zvýrazněny pomocí odlišné barvy pozadí.

Přehled porovnání

Přehled rozdílů v porovnaných souborech je umístěn na pravém okraji. V přehledu jsou vyznačena místa, kde byly vloženy mezery pro zarovnání shodných řádků a rozdíly jsou zvýrazněny pomocí barevných pruhů. Ruční úpravy jsou zvýrazněny zelenou barvou. Aktuálně zobrazený úsek je pak označen modrým kurzorem. Kliknutím do podokna přehledu můžete vybrat úsek, který má být zobrazen.

Pro výběr textových řádků můžete použít jak myš, tak klávesnici. Samostatný řádek vyberete myší jednoduše tak, že na něj kliknete. Více řádků můžete vybrat kliknutím a tažením kurzoru. Aktuální výběr pak také můžete rozšířit tak, že při kliknutí podržíte klávesu Shift. Pomocí klávesnice vyberete jednotlivé řádky pomocí kláves Page Up/Down nebo pomocí šipek. Aktuální výběr pak rozšíříte podržením klávesy Shift a stisknutím kláves Page Up/Down nebo šipek. Pro přesun výběru mezi jednotlivými soubory můžete použít šipku doleva nebo doprava.

K zarovnání řádků porovnávaných souborů může být použita myš nebo klávesnice. Pro zarovnání řádků pomocí myši vyberte požadovaný řádek v prvním ze souborů pomocí levého tlačítka a v druhém souboru klikněte pravým tlačítkem myši na řádek, který chcete zarovnat s vybraným a z místní nabídky vyberte položku Zarovnat s výběrem. Pro zarovnání řádků pomocí klávesnice nastavte pomocí šipek výběr na požadovaný řádek v prvním ze souborů a aktivujte ho stisknutím mezerníku, poté pomocí šipek vyberte požadovaný řádek ve druhém souboru a stisknutím mezerníku potvrďte zarovnání. Tuto operaci můžete přerušit stisknutím klávesy Escape.

Pokud nechcete aby některé řádky byly porovnávány s řádky v ostatních souborech, můžete je z porovnání vyloučit použitím položky Izolovat.

Pro přepnutí do režimu editace stiskněte klávesu Enter nebo dvakrát klikněte myší. Režim editace je indikován změnou kurzoru a zobrazením pozice kurzoru ve stavovém řádku.

V režimu editace je možné vybírat text pomocí myši. Pro rozšíření aktuálního výběru je možné použít klávesu Shift, kterou je třeba přidržet a poté určit nový rozsah výběru buď pomocí myši, nebo pomocí klávesnice za použití šipek, nebo některé z kláves Home, End, Page Up nebo Page Down. Jednotlivá slova mohou být vybrána dvojitým kliknutím myší. Celé řádky pak trojitým kliknutím.

V režimu editace je také možné text upravovat. Upravené řádky budou zvýrazněny použitím zeleného pozadí. Provedené úpravy můžete vrátit zpět nebo zopakovat použitím položek nabídky Zpět a Znovu.

Režim editace opustíte pomocí klávesy Escape nebo kliknutím do podokna jiného souboru.

Pro přesun mezi nalezenými rozdíly použijte příslušná tlačítka nebo položky nabídky. Diffuse při procházení přesune výběr na následující souvislý blok rozdílů nebo úprav.

Pro zkopírování bloků textu do vybraného rozsahu použijte příslušná tlačítka nebo položky nabídky. Provedené úpravy můžete vrátit zpět nebo zopakovat použitím položek nabídky Zpět a Znovu. Pro vrácení všech provedených úprav daného bloku řádků bez ohledu na pořadí jejich provedení je možné použít položku nabídky Smazat úpravy.

Diffuse podporuje načítání revizí souborů z několika systémů pro správu verzí prostřednictvím jejich rozhraní pro příkazový řádek. Verze Diffuse pro Microsoft Windows umí používat jak Cygwin verze, tak nativní verze podporovaných systémů pro správu verzí. Pokud Diffuse používáte s Cygwin, zajistěte, aby nastavení Diffuse pro Cygwin odpovídala konfiguraci vašeho systému. Pokud je pro daný systém správy verzí k dispozici volba Upravit cesty pro Cygwin, musí být při použití verze pro Cygwin povolena.

Chování systémů pro správu verzí závisí na nastavení systémových cest a dalších proměnných. Volba Spustit z příkazové řádky terminálu Bash může být použita pro zjednodušení nastavení prostředí pro systémy kontroly verzí pro Cygwin.

Při použití parametru -m budou v Diffuse otevřeny panely s porovnáním pro všechny soubory u kterých systém pro správu verzí nahlásí nezapsané změny. To se hodí pro kontrolu změn před zapsáním, nebo pro řešení konfliktů slučování. Pokud není specifikována žádná cesta, bude použit aktuální pracovní adresář. Například pokud chcete zobrazit všechny nezapsané úpravy, použijte tento příkaz:

$ diffuse -m

Pokud je specifikován jen jeden soubor, bude pro porovnání použita výchozí revize tohoto souboru. Například tento příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi výchozí revizí souboru foo.C a místní kopií souboru foo.C:

$ diffuse foo.C

Parametr -r může být použit pro explicitní specifikaci určité revize souboru. Může být použit libovolný identifikátor podporovaný daným systémem pro správu verzí. Pokud je uvedena jen jedna revize, bude při porovnání použita místní kopie souboru. Například tento příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi revizí 123 souboru foo.C a místní kopií souboru foo.C:

$ diffuse -r 123 foo.C

Několik revizí souboru může být porovnáno použitím více parametrů -r. Například tento příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi revizí 123 souboru foo.C a revizí 321 souboru foo.C:

$ diffuse -r 123 -r 321 foo.C

Při porovnání mohou být uvedeny jak místní soubory, tak soubory ze systému správy verzí. Například tento příkaz zobrazí 3směrné slučování mezi revizí MERGE_HEAD souboru foo.C, lokální kopií souboru foo.C a revizí HEAD souboru foo.C:

$ diffuse -r MERGE_HEAD foo.C foo.C -r HEAD foo.C

Parametr -c může být použit k jednoduchému určení po sobě jdoucích revizí. Například tento příkaz zobrazí 2směrné slučování mezi revizí 1.2.2 souboru foo.C a revizí 1.2.3 souboru foo.C:

$ diffuse -c 1.2.3 foo.C

Počet podoken která mohou být použita k porovnání souborů není programem Diffuse nijak omezen. Například vstupní soubory pro chobotnicovité sloučení v Git mohou být zobrazeny pomocí následujícího příkazu:

$ diffuse -r HEAD^1 -r HEAD^2 -r HEAD^3 -r HEAD^4 -r HEAD^5 foo.C

Zdroje mohou být použity k úpravě vzhledu a chování Diffuse, například ke změně barev použitých v uživatelském rozhraní, přizpůsobení klávesových zkratek, přidání nebo změně pravidel zvýraznění syntaxe, nebo změně přiřazení pravidel zvýraznění syntaxe k určitým příponám souborů.

Diffuse při spuštění načte příkazy ze systémového inicializačního souboru /etc/diffuserc ( ve Windows %INSTALL_DIR%\diffuserc) a poté z uživatelského inicializačního souboru ~/.config/diffuse/diffuserc (ve Windows %HOME%\.config\diffuse\diffuserc). Toto chování může být změněno pomocí parametrů --no-rcfile a --rcfile. Pro zpracování inicializačních příkazů je použit lexikální analyzátor podobný tomu v Bourne shell . Pro zadávání komentářů a speciálních znaků je možné použít stejné escapování jako v Bourne shell skriptech.

import soubor

Zpracuje inicializační příkazy ze souboru soubor. Inicializační soubory budou zpracovány pouze jednou.

Přiřazení klávesových zkratek

keybinding kontextakcekombinace_kláves

Přiřadí klávesovou zkratku akci akce použité v určitém kontextu kontext. Použití modifikačních kláves Shift nebo Control určíte přidáním Shift+ nebo Ctrl+ k řetězci parametru kombinace_kláves. Klávesy běžně modifikované klávesou Shift by při použití modifikační klávesy Shift měly být v řetězci parametru kombinace_kláves uváděny ve své modifikované podobě. Tedy například, Ctrl+g, ale Shift+Ctrl+G. Přiřazení určité kombinace_kláves můžete zrušit nastavením parametru akce na hodnotu None.

Přiřazení klávesových zkratek položkám nabídky

Pro definici přiřazení klávesových zkratek pro položky nabídky použijte pro parametr kontext hodnotu menu. Platné hodnoty parametru akce jsou:

open_file

Položka nabídky Soubor → Otevřít soubor...

Výchozí: Ctrl+o

open_file_in_new_tab

Položka nabídky Soubor → Otevřít v novém panelu...

Výchozí: Ctrl+t

open_modified_files

Položka nabídky Soubor → Otevřít změněné soubory...

Výchozí: Shift+Ctrl+O

open_commit

Položka nabídky Soubor → Otevřít revizi... menu item

Výchozí: Shift+Ctrl+T

reload_file

Položka nabídky Soubor → Znovu načíst soubor

Výchozí: Shift+Ctrl+R

save_file

Položka nabídky Soubor → Uložit soubor

Výchozí: Ctrl+s

save_file_as

Položka nabídky Soubor → Uložit soubor jako...

Výchozí: Shift+Ctrl+A

save_all

Položka nabídky Soubor → Uložit vše

Výchozí: Shift+Ctrl+S

new_2_way_file_merge

Položka nabídky Soubor → Nové 2směrné slučování

Výchozí: Ctrl+2

new_3_way_file_merge

Položka nabídky Soubor → Nové 3směrné slučování

Výchozí: Ctrl+3

new_n_way_file_merge

Položka nabídky Soubor → Nové Nsměrné slučování

Výchozí: Ctrl+4

close_tab

Položka nabídky Soubor → Zavřít panel

Výchozí: Ctrl+w

undo_close_tab

Položka nabídky Soubor → Obnovit zavřený panel

Výchozí: Shift+Ctrl+w

quit

Položka nabídky Soubor → Konec

Výchozí: Ctrl+q

undo

Položka nabídky Úpravy → Zpět

Výchozí: Ctrl+z

redo

Položka nabídky Úpravy → Znovu

Výchozí: Shift+Ctrl+Z

cut

Položka nabídky Vyjmout → Zpět

Výchozí: Ctrl+x

copy

Položka nabídky Úpravy → Kopírovat

Výchozí: Ctrl+c

paste

Položka nabídky Úpravy → Vložit

Výchozí: Ctrl+v

select_all

Položka nabídky Úpravy → Označit vše

Výchozí: Ctrl+a

clear_edits

Položka nabídky Úpravy → Smazat úpravy

Výchozí: Ctrl+r

dismiss_all_edits

Položka nabídky Úpravy → Zrušit všechny úpravy

Výchozí: Ctrl+d

find

Položka nabídky Úpravy → Najít...

Výchozí: Ctrl+f

find_next

Položka nabídky Úpravy → Najít další

Výchozí: Ctrl+g

find_previous

Položka nabídky Úpravy → Najít předchozí

Výchozí: Shift+Ctrl+G

go_to_line

Položka nabídky Úpravy → Přejít na řádek...

Výchozí: Shift+Ctrl+L

preferences

Položka nabídky Úpravy → Předvolby...

Výchozí: None

no_syntax_highlighting

Položka nabídky Zobrazit → Zvýraznění syntaxe → Nic

Výchozí: None

syntax_highlighting_syntaxe

Položka nabídky Zobrazit → Zvýraznění syntaxe → syntaxe

Výchozí: None

realign_all

Položka nabídky Zobrazit → Znovu zarovnat

Výchozí: Ctrl+l

isolate

Položka nabídky Zobrazit → Izolovat

Výchozí: Ctrl+i

first_difference

Položka nabídky Zobrazit → První rozdíl

Výchozí: Shift+Ctrl+Up

previous_difference

Položka nabídky Zobrazit → Předchozí rozdíl

Výchozí: Ctrl+Up

next_difference

Položka nabídky Zobrazit → Další rozdíl

Výchozí: Ctrl+Down

last_difference

Položka nabídky Zobrazit → Poslední rozdíl

Výchozí: Shift+Ctrl+Down

first_tab

Položka nabídky Zobrazit → První panel

Výchozí: Shift+Ctrl+Page_Up

previous_tab

Položka nabídky Zobrazit → Předchozí panel

Výchozí: Ctrl+Page_Up

next_tab

Položka nabídky Zobrazit → Další panel

Výchozí: Ctrl+Page_Down

last_tab

Položka nabídky Zobrazit → Poslední panel

Výchozí: Shift+Ctrl+Page_Down

shift_pane_right

Položka nabídky Zobrazit → Přesunout podokno doprava

Výchozí: Shift+Ctrl+parenleft

shift_pane_left

Položka nabídky Zobrazit → Přesunout podokno doleva

Výchozí: Shift+Ctrl+parenright

convert_to_upper_case

Položka nabídky Formát → Převést na velká písmena

Výchozí: Ctrl+u

convert_to_lower_case

Položka nabídky Formát → Převést na malá písmena

Výchozí: Shift+Ctrl+U

sort_lines_in_ascending_order

Položka nabídky Formát → Seřadit řádky vzestupně

Výchozí: Ctrl+y

sort_lines_in_descending_order

Položka nabídky Formát → Seřadit řádky sestupně

Výchozí: Shift+Ctrl+Y

remove_trailing_white_space

Položka nabídky Formát → Odstranit mezery na koncích řádků

Výchozí: Ctrl+k

convert_tabs_to_spaces

Položka nabídky Formát → Nahradit tabulátory mezerami

Výchozí: Ctrl+b

convert_leading_spaces_to_tabs

Položka nabídky Formát → Nahradit úvodní mezery tabulátory

Výchozí: Shift+Ctrl+B

increase_indenting

Položka nabídky Formát → Zvětšit odsazení

Výchozí: Shift+Ctrl+>

decrease_indenting

Položka nabídky Formát → Zmenšit odsazení

Výchozí: Shift+Ctrl+<

convert_to_dos

Formát → Převést na DOS formát

Výchozí: Shift+Ctrl+E

convert_to_mac

Položka nabídky Formát → Převést na Mac formát

Výchozí: Shift+Ctrl+C

convert_to_unix

Položka nabídky Formát → Převést na Unix formát

Výchozí: Ctrl+e

copy_selection_right

Položka nabídky Sloučit → Kopírovat výběr doprava

Výchozí: Shift+Ctrl+Right

copy_selection_left

Položka nabídky Sloučit → Kopírovat výběr doleva

Výchozí: Shift+Ctrl+Left

copy_left_into_selection

Položka nabídky Sloučit → Kopírovat zleva do výběru

Výchozí: Ctrl+Right

copy_right_into_selection

Položka nabídky Sloučit → Kopírovat zprava do výběru

Výchozí: Ctrl+Left

merge_from_left_then_right

Položka nabídky Sloučit → Sloučit zleva a poté zprava menu item

Výchozí: Ctrl+m

merge_from_right_then_left

Položka nabídky Sloučit → Sloučit zprava a poté zleva

Výchozí: Shift+Ctrl+M

help_contents

Položka nabídky Nápověda → Zobrazit nápovědu

Výchozí: F1

about

Položka nabídky Nápověda → O programu Diffuse

Výchozí: None

Přiřazení klávesových zkratek pro řádkový režim úprav

Pro přiřazení klávesových zkratek pro řádkový režim úprav použijte pro parametr kontext hodnotu line_mode. Platné hodnoty parametru akce jsou:

enter_align_mode

aktivovat režim úprav zarovnání

Výchozí: space

enter_character_mode

aktivovat znakový režim úprav

Výchozí: Return, KP_Enter

first_line

přesunout kurzor na první řádek

Výchozí: Home, g

extend_first_line

přesunout kurzor na první řádek a rozšířit výběr

Výchozí: Shift+Home

last_line

přesunout kurzor na poslední řádek

Výchozí: End, Shift+G

extend_last_line

přesunout kurzor na poslední řádek a rozšířit výběr

Výchozí: Shift+End

up

posunout kurzor o jeden řádek nahoru

Výchozí: Up, k

extend_up

posunout kurzor o jeden řádek nahoru a rozšířit výběr

Výchozí: Shift+Up, Shift+K

down

posunout kurzor o jeden řádek dolů

Výchozí: Down, j

extend_down

posunout kurzor o jeden řádek dolů a rozšířit výběr

Výchozí: Shift+Down, Shift+J

left

přesunout kurzor o soubor doleva

Výchozí: Left, h

extend_left

přesunout kurzor o soubor doleva a rozšířit výběr

Výchozí: Shift+Left

right

přesunout kurzor o soubor doprava

Výchozí: Right, l

extend_right

přesunout kurzor o soubor doprava a rozšířit výběr

Výchozí: Shift+Right

page_up

přesunout kurzor o stránku nahoru

Výchozí: Page_Up, Ctrl+u

extend_page_up

přesunout kurzor o stránku nahoru a rozšířit výběr

Výchozí: Shift+Page_Up, Shift+Ctrl+u

page_down

přesunout kurzor o stránku dolů

Výchozí: Page_Down, Ctrl+d

extend_page_down

přesunout kurzor o stránku dolů a rozšířit výběr

Výchozí: Shift+Page_Down, Shift+Ctrl+d

delete_text

smazat vybraný text

Výchozí: BackSpace, Delete, x

first_difference

vybrat první rozdíl

Výchozí: Ctrl+Home, Shift+P

previous_difference

vybrat předchozí rozdíl

Výchozí: p

next_difference

vybrat další rozdíl

Výchozí: n

last_difference

vybrat poslední rozdíl

Výchozí: Ctrl+End, Shift+N

clear_edits

smazat všechny úpravy ve vybraných řádcích

Výchozí: r

copy_selection_left

zkopírovat vybrané řádky do souboru nalevo

Výchozí: None

copy_selection_right

zkopírovat vybrané řádky do souboru napravo

Výchozí: None

copy_left_into_selection

zkopírovat do výběru řádky ze souboru nalevo

Výchozí: Shift+L

copy_right_into_selection

zkopírovat do výběru řádky ze souboru napravo

Výchozí: Shift+H

merge_from_left_then_right

sloučit řádky ze souboru nalevo a poté ze souboru napravo

Výchozí: m

merge_from_right_then_left

sloučit řádky ze souboru napravo a poté ze souboru nalevo

Výchozí: Shift+M

isolate

izolovat vybrané řádky

Výchozí: i

Přiřazení klávesových zkratek pro režim úprav zarovnání

Pro přiřazení klávesových zkratek pro režim úprav zarovnání použijte pro parametr kontext hodnotu align_mode. Platné hodnoty parametru akce jsou:

enter_line_mode

aktivovat řádkový režim úprav

Výchozí: Escape

enter_character_mode

aktivovat znakový režim úprav

Výchozí: Return, KP_Enter

first_line

přesunout kurzor na první řádek

Výchozí: g

last_line

přesunout kurzor na poslední řádek

Výchozí: Shift+G

up

posunout kurzor o jeden řádek nahoru

Výchozí: Up, k

down

posunout kurzor o jeden řádek dolů

Výchozí: Down, j

left

přesunout kurzor o soubor doleva

Výchozí: Left, h

right

přesunout kurzor o soubor doprava

Výchozí: Right, l

page_up

přesunout kurzor o stránku nahoru

Výchozí: Page_Up, Ctrl+u

page_down

přesunout kurzor o stránku dolů

Výchozí: Page_Down, Ctrl+d

align

zarovnat vybraný řádek k aktuální pozici kurzoru

Výchozí: space

Přiřazení klávesových zkratek pro znakový režim úprav

Pro přiřazení klávesových zkratek pro znakový režim úprav použijte pro parametr kontext hodnotu character_mode. Platné hodnoty parametru akce jsou:

enter_line_mode

aktivovat řádkový režim úprav

Výchozí: Escape

Řetězce

string názevhodnota

Deklaruje řetězec s názvem název a přiřadí mu hodnotu hodnota.

Používané řetězce

Diffuse používá následující řetězce:

difference_colours

seznam definovaných názvů barev použitých ke zvýraznění rozdílů

Výchozí: difference_1 difference_2 difference_3

[ colour | color ] názevčervenázelenámodrá

Deklaruje barvu s názvem název. Jednotlivé barevné složky jsou definovány jako hodnoty mezi 0 a 1.

Používané barvy

Diffuse používá následující barvy:

alignment

barva použitá ke zvýraznění řádku vybraného k ručnímu zarovnání

Výchozí: 1 1 0

character_selection

barva použitá ke zvýraznění vybraných znaků

Výchozí: 0.7 0.7 1

cursor

barva kurzoru

Výchozí: 0 0 0

difference_1

barva použitá ke zvýraznění rozdílů mezi první dvojicí souborů

Výchozí: 1 0.625 0.625

difference_2

barva použitá ke zvýraznění rozdílů mezi druhou dvojicí souborů

Výchozí: 0.85 0.625 0.775

difference_3

barva použitá ke zvýraznění rozdílů mezi třetí dvojicí souborů

Výchozí: 0.85 0.775 0.625

edited

barva použitá ke zvýraznění upravených řádků

Výchozí: 0.5 1 0.5

hatch

barva použitá k označení mezer vzniklých zarovnáním

Výchozí: 0.8 0.8 0.8

line_number

barva písma pro čísla řádků

Výchozí: 0 0 0

line_number_background

barva pozadí pro oblast čísel řádků

Výchozí: 0.75 0.75 0.75

line_selection

barva použitá ke zvýraznění vybraných řádků

Výchozí: 0.7 0.7 1

map_background

barva pozadí mapy

Výchozí: 0.6 0.6 0.6

margin

barva použitá k označení pravého okraje

Výchozí: 0.8 0.8 0.8

preedit

barva textu před úpravami

Výchozí: 0 0 0

text

barva písma běžného textu

Výchozí: 0 0 0

text_background

barva pozadí textové oblasti

Výchozí: 1 1 1

float názevhodnota

Deklaruje hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s názvem název a přiřadí jí hodnotu hodnota.

Používané hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou

Diffuse používá následující hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou:

alignment_opacity

průhlednost použitá při míchání barvy použité pro zvýraznění ručního zarovnání

Výchozí: 1

character_difference_opacity

průhlednost použitá při míchání barev použitých pro zvýraznění rozdílných znaků

Výchozí: 0.4

character_selection_opacity

průhlednost použitá při míchání barvy použité pro zvýraznění vybraných znaků

Výchozí: 0.4

edited_opacity

průhlednost použitá při míchání barvy použité pro zvýraznění upravených řádků

Výchozí: 0.4

line_difference_opacity

průhlednost použitá při míchání barev pro zvýraznění rozdílných řádků

Výchozí: 0.3

line_selection_opacity

průhlednost použitá při míchání barvy pro zvýraznění vybraných řádků

Výchozí: 0.4

syntax název[výchozí_stav výchozí_značka]

Deklaruje nový styl syntaxe s názvem název. Zvýrazňování syntaxe používá jednoduchý stavový stroj u kterého přepínání mezi jednotlivými stavy závisí na nalezení určitých řetězců. Výchozím stavem stavového stroje bude výchozí_stav. Všechny znaky, které neodpovídají nějaké masce budou pro zvýraznění označeny značkou výchozí_značka. Styl syntaxe s názvem název může být odstraněn vynecháním parametrů výchozí_stav a výchozí_značka.

syntax_files název[maska]

Určuje, že pro soubory jejichž název odpovídá masce uvedené v parametru maska má být použit styl zvýraznění syntaxe s názvem název. Masky sloužící k rozpoznání toho pro které soubory má být použito zvýraznění syntaxe s názvem název mohou být odstraněny vynecháním parametru maska.

syntax_magic název[maska [ignorecase]]

Určuje, že pro soubory jejichž první řádek odpovídá masce uvedené v parametru maska má být použit styl zvýraznění syntaxe s názvem název. Masky sloužící k rozpoznání toho pro které soubory má být použito zvýraznění syntaxe s názvem název mohou být odstraněny vynecháním parametru maska.

syntax_pattern názevvýchozí_stavcílový_stavznačkamaska[ignorecase]

Přidá masku do dříve definovaného stylu syntaxe. Masky jsou postupně testovány v pořadí v jakém byly definovány, dokud není nalezena první shoda. Porovnávány jsou vždy jen masky u nichž parametr výchozí_stav odpovídá právě aktivnímu stavu stavového stroje. Pokud je nalezen řetězec odpovídající masce parametru maska, stavový stroj se přepne do stavu definovaného v parametru cílový_stav. Pokud je uveden parametr ignorecase, bude při porovnávání masky ignorována velikost písmen. Všechny znaky, které odpovídají určené masce budou pro zvýraznění označeny značkou značka.

Diffuse používá následující soubory:

/etc/diffuserc

sdílené předvolby (ve Windows %INSTALL_DIR%\diffuserc)

/usr/share/diffuse/syntax/*.syntax

soubory s pravidly pro zvýraznění syntaxe různých jazyků (ve Windows %INSTALL_DIR%\syntax\*.syntax)

~/.config/diffuse/diffuserc

uživatelské předvolby (ve Windows %HOME%\.config\diffuse\diffuserc)

~/.config/diffuse/prefs

uložená nastavení (ve Windows %HOME%\.config\diffuse\prefs)

~/.local/share/diffuse/state

data přenášená mezi relacemi (ve Windows %HOME%\.local\share\diffuse\state)

Autorem Diffuse je Derrick Moser <derrick_moser@yahoo.com>.

© 2006-2014 Derrick Moser. Všechna práva vyhrazena.

Diffuse je svobodný software. Lze ho upravovat a distribuovat za podmínky dodržení pravidel licence GNU General Public License (dále jen GPL), vydané Free Software Foundation. Použít lze verzi 2, nebo (pokud chcete) některou z jejích novějších verzí.

2014-07-18 diffuse 0.4.8