aa_gotoxy(3) Library Functions Manual aa_gotoxy(3)

aa_gotoxy - move the hardware cursor (if any) to specified position.

#include <aalib.h>

void aa_gotoxy
(
aa_context *c,
int x,
int y
);

aa_context *c
Specifies the AA-lib context to operate on.
int x
X coordinate of new position.
int y
Y coordinate of the position.

Move the hardware cursor (if any) to specified position. To see the effect you need to call aa_flush too.

save_d(3), mem_d(3), aa_help(3), aa_formats(3), aa_fonts(3), aa_dithernames(3), aa_drivers(3), aa_kbddrivers(3), aa_mousedrivers(3), aa_kbdrecommended(3), aa_mouserecommended(3), aa_displayrecommended(3), aa_defparams(3), aa_defrenderparams(3), aa_scrwidth(3), aa_scrheight(3), aa_mmwidth(3), aa_mmheight(3), aa_imgwidth(3), aa_imgheight(3), aa_image(3), aa_text(3), aa_attrs(3), aa_currentfont(3), aa_autoinit(3), aa_autoinitkbd(3), aa_autoinitmouse(3), aa_recommendhi(3), aa_recommendlow(3), aa_init(3), aa_initkbd(3), aa_initmouse(3), aa_close(3), aa_uninitkbd(3), aa_uninitmouse(3), aa_fastrender(3), aa_render(3), aa_puts(3), aa_printf(3), aa_hidecursor(3), aa_showcursor(3), aa_getmouse(3), aa_hidemouse(3), aa_showmouse(3), aa_registerfont(3), aa_setsupported(3), aa_setfont(3), aa_getevent(3), aa_getkey(3), aa_resize(3), aa_resizehandler(3), aa_parseoptions(3), aa_edit(3), aa_createedit(3), aa_editkey(3), aa_putpixel(3), aa_recommendhikbd(3), aa_recommendlowkbd(3), aa_recommendhimouse(3), aa_recommendlowmouse(3), aa_recommendhidisplay(3), aa_recommendlowdisplay(3)
8 September 1999 c2man aalib.h